Nieuws

Open Universiteit gunt Bergler Flex Solutions de Europese aanbesteding voor ICT inhuur

Open Universiteit gunt Bergler Flex Solutions de Europese aanbesteding voor ICT inhuur

De Open Universiteit heeft onlangs de Europese aanbesteding voor ICT inhuur gegund aan Bergler Flex Solutions. Dit betekent dat Bergler de komende twee jaar samen met twee andere partijen de vragen voor tijdelijke ICT specialisten in zal vullen. Naast het werven van ICT specialisten zal Berger Flex Solutions ook optreden als contract partij in het geval dat de werving door de Open Universiteit is gedaan.

“We willen gewoon ontzorgd worden” aldus de Open Universiteit. Dit is precies waar Bergler Flex Solutions haar dienstverlening op afgestemd heeft en we zien daarom uit naar een prettige samenwerking met onze nieuwe klant.

Voor Bergler betekent dit een versterking van de positie in het onderwijs domein en we zijn daarom bijzonder verheugd dat wij het vertrouwen hebben gekregen van de Open Universiteit.

berglerOpen Universiteit gunt Bergler Flex Solutions de Europese aanbesteding voor ICT inhuur
Lees meer

Stichting Kennisnet gunt de aanbesteding voor inhuur van ict specialisten aan Bergler Flex Solutions

Stichting Kennisnet gunt de aanbesteding voor inhuur van ict specialisten aan Bergler Flex Solutions

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat wij recent de aanbesteding van Stichting Kennisnet voor de inhuur van ict specialisten gegund hebben gekregen.

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Zij zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden en delen hun kennis met het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Voor de komende twee jaar met een optie op twee maal één jaar, zullen wij samen met twee andere mantelpartijen de vragen voor inhuur van ict specialisten in gaan vullen. Overigens zijn de eerste specialisten al via Bergler bij Kennisnet aan het werk gegaan.

Kennisnet zocht naar flexibele en kwalitatief hoogwaardige, dienstverlenende organisaties en heeft die in Bergler Flex Solutions gevonden. Wij kijken daarom ook uit naar een prettige en vruchtbare samenwerking met de Stichting Kennisnet.

berglerStichting Kennisnet gunt de aanbesteding voor inhuur van ict specialisten aan Bergler Flex Solutions
Lees meer

PostNL kiest voor Bergler Infra Solutions

PostNL kiest voor Bergler Infra Solutions

Bergler Infra Solutions heeft een meerjarig contract afgesloten met PostNL voor beheer van haar strategische VPC omgeving binnen Amazon Web Services (AWS).

PostNL heeft er jaren geleden onder leiding van Marcel Krom (CIO) al voor gekozen, om zijn IT volledig naar de cloud te brengen. Publieke clouddiensten vormen daarbij een essentieel onderdeel van deze ‘cloud-only’ strategie van PostNL.

Met deze keuze speelt PostNL in op de sterk veranderende én fluctuerende post- en pakkettenmarkt. Hierbij zijn flexibiliteit en snelheid met betrekking tot bijvoorbeeld de introductie van nieuwe producten en diensten van groot belang. De IT-kosten blijven hiermee zo flexibel en beheersbaar mogelijk .
Onderdeel van de cloudtransitie is tevens een applicatie rationalisatie geweest. Bergler Infra Solutions heeft PostNL ondersteund bij het technisch migreren van geselecteerde applicaties die naar Amazon zijn gebracht, en ondersteunt nog steeds projectmatig. In haar rol als cloud managed service provider adviseert zij PostNL tevens met betrekking tot een zo efficiënt mogelijke inzet van Amazon diensten (cloud usage).

Bergler Infra Solutions, onderdeel van de Bergler Groep (detachering, software & infra solutions, online services), richt zich met haar Managed Infra Services specifiek op advisering, ontwerp, implementatie, beheer en onderhoud van ICT infrastructuren.

Meer weten? Neem contact op met Ronald Jansen, per e-mail: rjansen@bergler.nl of telefonisch op 06-22249887.

berglerPostNL kiest voor Bergler Infra Solutions
Lees meer

Update stand van zaken rond Bovib Modelovereenkomst

Update stand van zaken rond Bovib Modelovereenkomst

Bergler is sinds de oprichting nauw betrokken bij de branche organisatie Bovib. Dit geldt ook voor de activiteiten met betrekking tot de ontwikkelingen rond de wet DBA. Onlangs is de Bovib met een update gekomen over de stand van zaken van het tot stand komen van een modelovereenkomst voor de branche. Deze update treft u hieronder aan.

In april informeerden wij u over de Wet DBA. Sinds die tijd is er natuurlijk veel gebeurd en verricht iedereen een voortdurende inspanningsverplichting zoals de Belastingdienst dat heeft verlangd binnen de transitieperiode die tot 1 mei 2017 zal duren.

De Bovib is al vanaf februari in gesprek met vertegenwoordigers van de Belastingdienst. Er zijn al veel hobbels genomen, maar op dit moment blijft het steken op een drietal punten.

  1. De door de Bovib voorgelegde overeenkomst is niet compact genoeg. Er staat te veel in. Meer dan in de reeds goedgekeurde modelovereenkomsten. De Belastingdienst wil vooraf niet te veel duidelijkheid verschaffen. Immers dat zou de bodem wegslaan voor hun handhavingsbeleid en dat willen ze niet. De Bovib is van mening dat een goedgekeurde modelovereenkomst ons moet dienen en niet de Belastingdienst. De Belastingdienst moet alleen de toets op het al dan niet aanwezig zijn van een arbeidsrelatie uitvoeren.
  2. Fictieve dienstbetrekking. De redenering is vergelijkbaar. Er is een goedgekeurde modelovereenkomst van VNO/NCW met de fictieve dienstbetrekking beschreven in de artikelen 9.1 en 9.2. De Belastingdienst wil dat wij die bepalingen overnemen. De Bovib vindt deze artikelen onduidelijk en deze artikelen geven te veel ruimte voor interpretatie.
  3. Duur van de opdracht is tot slot ook een issue. Voor een arbeidsrelatie is het bestaan van gezag en arbeid en loon van belang. Volgens de Bovib haalt De Belastingdienst nu ten onrechte ook het element van ‘de duur van de opdracht’ bij de beoordeling. De definitie van de duur is volgens de Belastingdienst “wat in de markt gebruikelijk is”. Dat is natuurlijk vager dan vaag en de Bovib pleit derhalve voor meer duidelijkheid.

Nieuw is dat de Bovib ten aanzien van het aspect fictieve dienstverband de Ondernemerscheck heeft voorgelegd als alternatief bij de BD (http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/). De Belastingdienst heeft het proces rondom de Ondernemerscheck niet geborgd binnen hun eigen processen. Zij denken daar nu over na.

De Belastingdienst heeft wel aangegeven dat er naarstig gezocht wordt naar de juiste benadering om er met de Bovib uit te komen, waarbij zij rekening hebben te houden met het uitsluiten van een precedent.

Op dit moment zijn alle leden van de Bovib druk in gesprek met hun opdrachtgevers. Enerzijds met het inventariseren van de lopende overeenkomsten van zelfstandigen werkzaam bij deze opdrachtgevers. Anderzijds met het geven van presentaties over de Wet DBA en de consequenties aan inkoopafdelingen en inhurende managers. Onderdeel zijn ook de beheersmaatregelen die onderdeel uitmaken van de gesprekken met de Belastingdienst voor de situaties als er een nieuwe capaciteitsaanvraag ontstaat.

In afwachting van de goedkeuring van de Belastingdienst van de door de Bovib voorgelegde modelovereenkomst heeft de Belastingdienst ons het volgende bevestigd. In het transitieplan zijn drie situaties beschreven waarin de Belastingdienst wel repressief kan handhaven. Zolang geen van die drie situaties zich voordoet, zal de Belastingdienst er tot 1 mei 2017 alleen op wijzen dat sprake is van een dienstbetrekking en daarvoor geen aanslagen loonheffingen opleggen.

1. er geen enkele activiteit wordt verricht en geen enkele inspanning wordt gedaan (inspanningsverplichting) om de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, bijvoorbeeld:

a. er kan niet aannemelijk worden gemaakt dat opdrachtgever en opdrachtnemer nog met elkaar in onderhandeling zijn over aanpassingen in hun overeenkomst of werkwijze teneinde buiten dienstbetrekking te werken, of;
b. er wordt geen gebruik gemaakt van een door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst, of;
c. er is geen daarmee overeenkomende overeenkomst afgesloten, terwijl de opdrachtgever en opdrachtnemer er tegelijkertijd voor kiezen om geen loonheffingen af te dragen of te voldoen, waarbij geldt dat deze inspanningsverplichting gedurende de gehele transitieperiode moet worden nagekomen, of;

2. de Belastingdienst al vóór 1 mei 2016 schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat een bij een onderzoek aangetroffen arbeidsrelatie wordt beschouwd als een (fictieve) dienstbetrekking, of;

3. er sprake is van grove schuld of opzet (hetgeen wij interpreteren als een situatie waarin men heel goed wist of behoorde te weten dat er echt onontkoombaar sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en men daar desondanks niet naar handelt).

Zodra de modelovereenkomst is goedgekeurd zullen wij direct alle via de Bovib leden werkzame ZP-ers conform informeren. In de tussentijd zullen de leden een DBA-scan per opdrachtgever uitvoeren op het huidige bestand werkzame ZP-ers.

De kanttekening die wij daarbij plaatsen is dat het werken met goedgekeurde modelovereenkomsten de basis vormt voor het WDBA proof zijn, maar dat uiteindelijk de praktijk achter de overeenkomsten de doorslag zal geven betreffende het al dan niet aanwezig zijn van een arbeidsrelatie!

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Wet DBA dan kunt u contact op te nemen met ons via het nummer 076-5720200 of deze mailen aan info@bergler.nl. Wij zullen deze dan beantwoorden.

berglerUpdate stand van zaken rond Bovib Modelovereenkomst
Lees meer

Geen Blue Monday maar Green Ambition

Geen Blue Monday maar Green Ambition

Een groene ambitie: de Bergler Groep gelooft in duurzaamheid, niet alleen van onze software, maar ook voor de wereld om ons heen. Die duurzaamheid zit in het DNA van Bergler.

Om onze groene ambitie te bewerkstelligen hebben wij diverse stappen gezet naar een klimaatneutrale onderneming. Hierbij is gebruik gemaakt van de diensten van de Climate Neutral Group (CNG): CO2-voetafdruk, CO2-management én van de compensatie projecten. Al in 2007 is het duurzaamheidsbeleid vastgesteld en hebben wij concrete doelen geformuleerd. Er is veel aandacht besteed aan de interne communicatie om alle medewerkers van de noodzaak tot verduurzaming te doordringen.

Inzicht

Wij wilden (en willen) inzicht krijgen (en houden) in onze CO2-uitstoot als eerste stap op weg naar verbetering. Een kleinere CO2-voetafdruk dus. Via Bergler werken meer dan 150 medewerkers die elke dag van huis naar hun werk reizen en omgekeerd. Aan de hand van de CO2 voetafdruk zijn aanbevelingen gedaan voor een duurzamer reisbeleid. Ook het energieverbruik op kantoor en het papierverbruik moesten in kaart worden gebracht. Hiervoor is CO2-management ingezet. Dit maakt deel uit van onze ISO 14001 certificering.

Reductie

De volledige CO2-uitstoot van de eigen Bergler-medewerkers is berekend en overzichtelijk in kaart gebracht door middel van de CO2-managementtool. Deze tool maakt duidelijk waar en waardoor het grootste deel van de CO2-uitstoot van een organisatie wordt veroorzaakt. Het inzicht dat de CO2-managementtool biedt, heeft er bij Bergler voor gezorgd dat er reductiemaatregelen succesvol konden worden ingevoerd en gemonitord.

Mobiliteit

Een deel van de medewerkers van Bergler reist voor zakelijke doeleinden onder andere met de auto en de trein. Het autogebruik van Bergler had een groot aandeel in onze de CO2-uitstoot. Dit was bijna 99% van onze CO2 uitstoot. Er is een project gestart om elektrisch rijden te bevorderen. De CO2-voetafdruk voor de auto is sinds 2008 met 48% verminderd, van 175 gram naar 92 gram per auto.

Compenseren

De resterende CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door te investeren in een Gold Standard project via CNG. Bergler heeft gekozen voor het Paradigm project: hout-ovens in Kenia, een biogasproject en windmolens in Turkije.  Naast de voordelen voor het klimaat draagt het project ook bij aan de ontwikkeling van de lokale bevolking in de regio. Sinds 2008 hebben wij op deze wijze 1973 ton CO2 gecompenseerd. En daar zijn wij best trots op.

berglerGeen Blue Monday maar Green Ambition
Lees meer

Mobielvriendelijke website krijgt voorrang in Google

Mobielvriendelijke website krijgt voorrang in Google

Vanaf 21 april gaat Google het feit of een website wel of niet mobielvriendelijk is gebruiken als één van de factoren om de volgorde in de zoekmachine resultaten te bepalen. Van websites die niet mobielvriendelijk zijn wordt de vindbaarheid verlaagd; websites die wel mobielvriendelijk zijn zullen beter gevonden worden.

Lees hier het bericht van Google.

Is uw website al mobielvriendelijk?

Het mobiele internetverkeer is onvoorstelbaar gegroeid de afgelopen tijd. Meer en meer bezoekers van uw website gebruiken een mobiel apparaat. Dus heeft u op 21 april nog geen mobielvriendelijke website, dan zal Google vanaf die datum minder bezoekers naar uw website door sturen. U krijgt een lagere Google-ranking en dat kan uiteraard weer nadelige gevolgen hebben voor uw website én uw bedrijf of organisatie.

Wanneer u niet weet uw of website al geschikt is voor een mobiel apparaat, kunt u gebruik maken van de Mobielvriendelijke Test van Google. Vul hieronder de Url van een webpagina in zonder http(s)://  en klik op de knop ‘Check Webpagina’.

Werkt dit niet, klik dan hier.

Wat als uw website niet mobielvriendelijk is?

Als uit de Mobielvriendelijke Test van Google blijkt dat uw website niet mobielvriendelijk is, dan loopt u dus het risico minder goed gevonden te worden. Wanneer u dat niet wilt, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan op diverse manieren:

  • U kunt een e-mail sturen
  • U kunt ons bellen: 076 572 02 00
  • U kunt onderstaand formulier invullen en versturen
[contact-form-7 404 "Not Found"]
berglerMobielvriendelijke website krijgt voorrang in Google
Lees meer

Inspiratiesessie Agile bij Delta

Inspiratiesessie Agile bij Delta

Agile is een hot item: De in maart 2014 door Bergler georganiseerde overvolle themamiddag over Agile was daar al een overduidelijk bewijs van. Veel bedrijven worstelen met verwachtingen, wijsheden en waarheden m.b.t. Agile en Scrum.

Bergler Software Solutions heeft onlangs een interactieve presentatie verzorgd voor DELTA in Middelburg: Ruim 60 medewerkers waren op de interne uitnodiging ingegaan.
DELTA werkt sinds enige tijd met Agile/Scrum en wil waar mogelijk de samenwerking tussen Business en IT versterken. En gezien de opkomst, de interactie tijdens de presentatie en de positieve feedback was het een zeer geslaagde en vooral constructieve middag te noemen.

DELTA levert energie, infra- en milieudiensten én digitale services, zoals internet, telefonie en radio en tv-signalen. In thuisbasis Zeeland neemt een groot deel van de huishoudens producten en diensten af van the multi-utility company. Op de zakelijke markt is DELTA actief in binnen- en buitenland op het gebied van afvalverwerking, energie en digitale dienstverlening. De onderneming biedt werk aan ruim 3.000 professionals. De Bergler Groep is als full-service ICT-dienstverlener al jaren preferred supplier bij DELTA met name op het gebied van Software Solutions.

Wilt u ook eens met Bergler van gedachten wisselen over Agile? Neem dan direct contact met ons op: Wij trekken direct een sprint voor een vrijblijvende en oriënterende afspraak!

berglerInspiratiesessie Agile bij Delta
Lees meer

Onafhankelijke inhuurintermediairs richten brancheorganisatie op

Onafhankelijke inhuurintermediairs richten brancheorganisatie op

Bovib vertegenwoordigt economisch belang van 2 miljard aan inhuurkosten flexibel personeel

Culemborg, 18 november 2014 – Onafhankelijke intermediairs en brokers van flexibele arbeid hebben deze week brancheorganisatie Bovib opgericht. De Branche Organisatie Voor Intermediairs en Brokers (Bovib) verenigt met haar initiatief 18 inhuurspecialisten van flexibele arbeid die hun toegevoegde waarde hebben bewezen met het organiseren en inrichten van inhuur-processen van bedrijven, organisaties en overheden. De intermediairs en brokers willen de sector verder professionaliseren waardoor efficiënt en effectief inhuren van arbeid voor opdrachtgevers de norm wordt. De 18 leden vertegenwoordigen een gezamenlijk economisch belang van meer dan 2 miljard euro.

Bovib voorzitter Rob de Laat ziet de flexibele schil op de arbeidsmarkt jaarlijks groeien, maar ook de behoefte van bedrijven en organisaties om inhuur-processen beter in te richten. “Bovib leden bewijzen dagelijks hun toegevoegde waarde bij het organiseren, inrichten en beheren van flex processen van organisaties. De 18 leden zijn bonafide, onafhankelijk, transparant en financieel betrouwbaar waardoor opdrachtgevers zekerheid krijgen en ze flexibel personeel efficiënt en effectief inhuren.”

Erwin van Hattem, penningmeester Bovib, is blij met het initiatief vanuit de markt: “Samen vertegenwoordigen we een economisch vermogen van meer dan 2 miljard euro aan totale inhuurkosten. Alleen de omvang al dwingt de sector tot verregaande verantwoordelijkheden en transparantie. Vanuit de Bovib werken we gezamenlijk aan een eigen kwaliteitsnormering en een onafhankelijke klachtenafhandeling. Door in zee te gaan met onze leden weten bedrijven dat ze de inhuur van flexibele arbeid goed organiseren.”

18 leden
De 18 bij Bovib aangesloten onafhankelijke intermediairs en brokers zijn: Brainnet, Driessen HRM, Het Flexhuis, One Stop Sourcing, Fast Flex, De Poel, Jenrick, Harvey Nash, MK Partners, Between, Bergler Groep, TCP, The Compliance Factory, IT-Staffing Nederland, B-Street, Staffing MS, Hays en Source Group. Het bestuur wordt gevormd door Rob de Laat, directeur van Staffing MS, als voorzitter, Erwin van Hattum, directeur bij Harvey Nash, als penningmeester en Robert Wils, kwaliteitsmanager bij Source Group, als secretaris. Meer informatie over de branchevereniging is te lezen op

berglerOnafhankelijke inhuurintermediairs richten brancheorganisatie op
Lees meer

Themamiddag “Agile” bleek groot succes

Themamiddag “Agile” bleek groot succes

Op donderdag 20 maart vond in Bunnik weer een thema-middag/seminar plaats welke dit keer geheel in het teken stond van Agile Software Development. Praktijkervaringen van Bergler, Vecozo, CAK en Parkmobile gaven een kijkje in haar organisaties waarbij praktijkvoorbeelden en boeiende handvatten de revue passeerden. Jurgen Appelo, schrijver van ‘Management 3.0’ vertelde de bijna 100 deelnemers aan de thema-middag over de manier waarop mensen samenwerken, de manier van leidinggeven en de manier waarop projecten vorm krijgen. Met een dergelijke grote opkomst kunnen wij, als organisator van het evenement, niet anders concluderen dat Agile inderdaad werkt: een prachtige opkomst in Bunnik.

 

berglerThemamiddag “Agile” bleek groot succes
Lees meer