Kwaliteit – geen compromis

Bij ons is hoge kwaliteit de norm, op dit vlak doen we geen water bij de wijn. Dat weerspiegelt zich onder andere in onze brede waaier aan certificeringen. Onze dienstverlening voldoet aan de eisen van:

 • ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement, wet- en regelgeving en klanttevredenheid)
 • ISO 14001 (impact van de bedrijfsvoering op het leefmilieu)
 • NEN 4400-1 (afdracht belastingen en premies)
 • Bovib-keurmerk (kwaliteitskeurmerk van de brancheorganisatie die is ontstaan vanuit de behoefte van intermediairs en hun opdrachtgevers om de dienstverlening te kunnen toetsen op kwaliteit. Alleen intermediairs die de gewenste kwaliteitsniveaus halen, worden toegelaten als lid).

Certificering is voor ons geen doel op zich, maar een logisch gevolg van onze aandacht voor kwaliteit en in de bedrijfsprocessen. En een bewijs dat we die kwaliteit ook daadwerkelijk leveren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen – een meetbare aanpak

Voor ons is kwaliteit onlosmakelijk verbonden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij willen ook bijdragen aan kwaliteit van leven. Om dit niet alleen zichtbaar, maar ook meetbaar te maken, hebben wij een gecertificeerd mvo-managementsysteem omarmd. Hiermee zijn wij in staat de wensen en verwachtingen van onze stakeholders op resultaat te managen

De vier P’s van Bergler

Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en handelen daar ook naar. In alle onderdelen van de Bergler Groep is er ruim aandacht voor mens, milieu en maatschappij: People, Planet en Prosperity. En omdat we ook aantoonbaar willen bijdragen aan de mvo-doelstellingen van onze klanten, voegen wij daar onze vierde P aan toe: Proof.

People – gedragscode gebaseerd op onze waarden

Wij hechten aan een goede relatie met onze medewerkers, het bestuur, gemeenten, klanten, partners, leveranciers, subsidieverstrekkers en donateurs. Aan een prettige, gezonde, veilige en vertrouwde omgeving. Onze gedragscode geeft voor iedereen duidelijkheid over hoe we binnen Bergler Groep met elkaar en met externen omgaan (en andersom).

Planet – een 100% CO2-neutrale bedrijfsvoering

Wij nemen maatregelen om onze CO2-footprint te reduceren. Continu. Sinds 2007 hebben wij de CO2-uitstoot van onze bedrijfsprocessen met 40% weten terug te brengen. Wat wij nog wel aan CO2 uitstoten, compenseren wij voor 100% via Climate Neutral Group. Op die manier investeren wij in herbeplanting van gekapte oerwouden en innovatieve energiewinningsprojecten over de gehele wereld. De afgelopen 15 jaar hebben wij 1746 ton CO2 gecompenseerd.

Prosperity – bijdragen aan brede welvaart met maatschappelijke projecten

Wij ondersteunen regionale, maatschappelijke projecten op het snijvlak van ICT, zorg en onderwijs. Zo leveren wij een structurele bijdrage aan Coderdojo, KiKa, Dierenbescherming en regionaal ouderenvervoer. Ook trekken we graag samen met onze stakeholders op in maatschappelijke projecten. We gaan graag met hen in gesprek over wat zij belangrijk in het kader van mvo.

Code of conduct Bergler

Respect voor de diversiteit van onze medewerkers
Wij streven naar een open bedrijfscultuur waarin alle medewerkers zich kunnen ontplooien. We staan open voor verschillen, bieden medewerkers gelijke kansen en toegang tot informatie, we behandelen elkaar met respect en waardigheid en we scheppen een sfeer van eerlijke en open communicatie. Elke vorm van discriminatie kan gemeld worden, waarna direct sancties volgen.

Klanten, leveranciers en concurrenten
In de omgang met leveranciers, klanten en concurrenten zal Bergler:

 • krachtig en met integriteit concurreren
 • alle klanten en leveranciers eerlijk en objectief behandelen
 • geen oneerlijke of misleidende activiteiten uitvoeren
 • nooit uitspraken doen over de producten en diensten van een concurrent als zulke uitspraken niet gegrond of noodzakelijk zijn
 • aan alle leveranciers duidelijk maken wat we van hen verwachten (namelijk dat ze sterk en eerlijk concurreren voor onze klandizie en dat zij de principes van onze gedragscode onderschrijven)
 • zich houden aan wetgeving tegen afspraken met concurrenten)
 • corruptie tegengaan

Houding van Professionals
Wij streven naar het tijdig werven en selecteren van deskundige en klantgerichte professional en het op peil houden en signaleren van opleidingsbehoeften, om te kunnen zekerstellen dat professionals voldoende gekwalificeerd zijn voor de uitvoering van werkzaamheden. Indien externe professionals worden ingehuurd, dienen deze de gedragscode overhandigd te krijgen en te ondertekenen.

Gezondheid en veiligheid
Wij streven ernaar een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor alle medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om het beleid en de procedures van het bedrijf betreffende gezondheid en veiligheid na te leven.

Milieu
Wij gaan verantwoordelijk met het milieu om. We veroorzaken zo min mogelijk CO2-uitstoot bij het detacheren van professionals in het veld door gebruik van energiezuinige auto’s en detachering van professionals zo dicht mogelijk bij hun woonplaats. De CO2 die wij uitstoten wordt gecompenseerd door het aanplanten van bomen via projecten van de Climate Neutral Group. Het naleven van de procedures op gebied van milieu is onderdeel van onze normen en waarden. Met deze thema’s beantwoorden wij aan de verwachtingen van onze stakeholders. Hierdoor leveren wij daadwerkelijk een positieve bijdrage aan het behoud van een goede leefomgeving.

Bijdrage aan de gemeenschap
Wij bieden werkgelegenheid in Nederland voor zowel mensen die een (vast) dienstverband ambiëren, als voor mensen die als zelfstandig ondernemer fungeren. Ook sponsoren wij activiteiten van het Kika fonds, een organisatie die tot doel heeft fondsen te werven voor kinderkankercentra in Nederland. Wij streven ernaar de lokale gemeenschap te stimuleren door het lokaal inkopen van een aantal van onze producten.

Politieke en gemeenschapsactiviteiten en –bijdragen
Wij vinden het belangrijk bij te dragen aan de samenleving en stimuleren medewerkers hiertoe. Elke vorm van bijdrage aan gemeenschapsactiviteiten zoals politieke lobbygroepen en politieke partijen zal gerespecteerd worden, mits deze ethisch te verantwoorden zijn.

Privacy
Wij dragen zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering ten aanzien van de privacy van onze klanten. Geheimhoudingsverklaringen en maatregelen bij schending zijn opgenomen in arbeidsovereenkomsten en contracten. Tevens werken wij volgens de meest innovatieve technieken om ook in een digitale omgeving de privacy van onze klanten te kunnen waarborgen. De technische middelen van Bergler zoals computers, e-mail en internet dienen primair voor zakelijk gebruik.

Financiële gegevens.
Wij streven ernaar om zoveel mogelijk transparantie te geven door in onze financiële administratie alle componenten van transacties te vermelden. Deze dienen ook al onze eigen standaarden voor open en eerlijke presentatie van de feiten te weerspiegelen.

Melding van kwesties betreffende de gedragscode en andere ethische kwesties
Bergler verwacht van alle belanghebbenden dat zij onmiddellijk op vertrouwelijke en/of anonieme basis melding zullen maken van gedragingen en/of situatie die naar hun mening strijdig zijn met de gedragscode met plaatselijke, provinciale of nationale wetgeving. Zo kan een melding gemaakt worden aan hun direct leidinggevende.

Verantwoordelijkheid voor naleving
Elke medewerker dient om uitleg te vragen wanneer een situatie niet duidelijk is en alle bekende en vermeende schendingen van deze code te melden aan hun manager.