Bovib kiest voor duidelijkheid!

Bovib kiest voor duidelijkheid!

Sinds maandag 23 mei staat het vraagstuk zelfstandigen opnieuw bovenaan de politieke agenda met het uitkomen van het ambtelijke onderzoeksrapport ‘varianten kwalificatie arbeidsrelatie’. In dit onderzoek staan tien beleidsvarianten die uitkomst kunnen bieden uit de voortslepende discussie over de wet DBA. De Bovib heeft destijds ook input gegeven voor dit onderzoek en is met name blij dat het belang van het geven van duidelijkheid en zekerheid vooraf aan opdrachtgevers wordt onderstreept. Het rapport toetst de tien beleidsvarianten aan verschillende criteria, waarvan één het belangrijkst is voor de Bovib: het criterium rechtszekerheid/duidelijkheid en bestendigheid. Dit criterium toetst de varianten op de bijdrage die het levert aan het vergroten van duidelijkheid en …

Wiebes: “voor individuele zzp’ers kan sprake zijn van een omzetdaling”…

Wiebes: “voor individuele zzp’ers kan sprake zijn van een omzetdaling”…

…maar onderzoek van de Belastingdienst laat zien dat er in het algemeen sprake is van een toename van de omzet van de geselecteerde groep zzp’ers in de jaren 2011 tot en met 2016. Dat is de beantwoording van de staatssecretaris op vragen van D66 kamerlid Van Weyenberg, die vandaag naar de kamer zijn gestuurd. Waarschijnlijk wordt de kamer niet heel veel wijzer van de antwoorden van Wiebes. Wat wel interessant is om te lezen is dat de resultaten van het onderzoek naar de herijking van de begrippen “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” op korte termijn aan de informateur zullen worden aangeboden “opdat het – zoals reeds tijdens het debat over de …

Persbericht: Belastingdienst keurt modelovereenkomst Bovib goed

Persbericht: Belastingdienst keurt modelovereenkomst Bovib goed

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst van de Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) positief beoordeeld. Dat is goed nieuws voor de leden van de Bovib, maar met name voor opdrachtgevers en zelfstandigen: zolang zij conform deze overeenkomst werken kunnen zij ‘veilig’ via een intermediair aan de slag en hoeven zij zich geen zorgen te maken over (na)-heffingen van de Belastingdienst. De invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in mei van dit jaar zorgt ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie. Door te werken met modelovereenkomsten kan hier invulling aan worden gegeven. Het oorspronkelijke doel van de modelovereenkomsten is dat de …

Belastingdienst opent haar Meldpunt Wet DBA

Belastingdienst opent haar Meldpunt Wet DBA

Deze week (18 oktober jl) is het Meldpunt Wet DBA van de Belastingdienst live gegaan. Staatssecretaris Wiebes kondigde de website al aan. Hij wil zo de “onbedoelde effecten op de arbeidsmarkt” door de Wet DBA in kaart brengen. “Op basis van de meldingen inventariseren de ministeries van Financiën en SZW de knelpunten. De knelpunten pakken zij samen met branche- en belangenorganisaties op”, zo staat op de website te lezen. In het laatste Kamerdebat erkende Wiebes dat er mogelijk meer knelpunten zijn dan verwacht, al gaf hij aan geen idee te hebben hoeveel zzp’ers er last hebben van de veranderde wetgeving. Op de website kunnen zowel zelfstandigen, opdrachtgevers als intermediairs hun …

Bergler wint aanbesteding Haagse Hogeschool

Bergler wint aanbesteding Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool heeft onlangs aan Bergler Flex Solutions de opdracht gegund voor de levering van IT professionals voor de komende twee jaar met een optie dit twee maal met een jaar te verlengen. Men was op zoek naar drie IT-dienstverleners voor de levering van IT- Professionals, die in staat zijn de organisatie, cultuur, werkwijze en behoefte te begrijpen, waardoor er snel beschikbare en geschikte kandidaten geleverd kunnen worden. Bergler Flex Solutions heeft de afgelopen 10 jaar een uitgebreid track-record opgebouwd in het hoger onderwijs domein en kan daardoor bogen op een uitgebreid netwerk van IT Professionals hierin. Wij zijn daarom zeer verheugd dat de Haagse Hogeschool dit heeft herkend …

Open Universiteit gunt Bergler Flex Solutions de Europese aanbesteding voor ICT inhuur.

Open Universiteit gunt Bergler Flex Solutions de Europese aanbesteding voor ICT inhuur.

De Open Universiteit heeft onlangs de Europese aanbesteding voor ICT inhuur gegund aan Bergler Flex Solutions. Dit betekent dat Bergler de komende twee jaar samen met twee andere partijen de vragen voor tijdelijke ICT specialisten in zal vullen. Naast het werven van ICT specialisten zal Berger Flex Solutions ook optreden als contract partij in het geval dat de werving door de Open Universiteit is gedaan. “We willen gewoon ontzorgd worden” aldus de Open Universiteit. Dit is precies waar Bergler Flex Solutions haar dienstverlening op afgestemd heeft en we zien daarom uit naar een prettige samenwerking met onze nieuwe klant. Voor Bergler betekent dit een versterking van de positie in het …

Stichting Kennisnet gunt de aanbesteding voor inhuur van ict specialisten aan Bergler Flex Solutions

Stichting Kennisnet gunt de aanbesteding voor inhuur van ict specialisten aan Bergler Flex Solutions

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat wij recent de aanbesteding van Stichting Kennisnet voor de inhuur van ict specialisten gegund hebben gekregen. Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Zij zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden en delen hun kennis met het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Voor de komende twee jaar met een optie op twee maal één jaar, zullen wij samen met twee andere mantelpartijen de vragen voor inhuur van ict specialisten in gaan vullen. Overigens zijn de eerste specialisten al via Bergler bij Kennisnet aan het werk gegaan. Kennisnet zocht naar flexibele en kwalitatief hoogwaardige, dienstverlenende organisaties en …

Update stand van zaken rond Bovib Modelovereenkomst

Update stand van zaken rond Bovib Modelovereenkomst

Bergler is sinds de oprichting nauw betrokken bij de branche organisatie Bovib. Dit geldt ook voor de activiteiten met betrekking tot de ontwikkelingen rond de wet DBA. Onlangs is de Bovib met een update gekomen over de stand van zaken van het tot stand komen van een modelovereenkomst voor de branche. Deze update treft u hieronder aan. In april informeerden wij u over de Wet DBA. Sinds die tijd is er natuurlijk veel gebeurd en verricht iedereen een voortdurende inspanningsverplichting zoals de Belastingdienst dat heeft verlangd binnen de transitieperiode die tot 1 mei 2017 zal duren. De Bovib is al vanaf februari in gesprek met vertegenwoordigers van de Belastingdienst. Er …

Wijzigingen voor ZZP-ers en bedrijven die met ZZP’ers werken als gevolg van de Wet DBA.

Wijzigingen voor ZZP-ers en bedrijven die met ZZP’ers werken als gevolg van de Wet DBA.

Dinsdag 2 februari is in de Eerste Kamer de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Staatssecretaris Wiebes heeft om dit voor elkaar te krijgen nog wel een aantal zaken moeten toezeggen / aanpassen. Namelijk dat de wet een maand later wordt ingevoerd, op 1 mei 2016 en dat de periode van implementatie verruimd is tot 12 maanden. Definitieve invoering is dus uiterlijk per 1 mei 2017. Wat is het doel van de wet? Het doel van de wet is om meer grip te krijgen op flexibele arbeid door zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en het fenomeen schijnzelfstandigheid zoveel mogelijk terug te dringen. Dit bereikt de wetgever door de verantwoordelijkheid niet alleen …