Introductie

Voor Kennisnet zijn wij op zoek naar een Pilotregisseur Impuls Open Leermateriaal voor 32 uur per week.

Organisatie

Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ICT.

Kennisnet zorgt ervoor dat technologie wordt benut om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren en veiligheids- en ICT-risico’s te beheersen. Kennisnet is penvoerder van het programma Impuls Open Leermateriaal (IOL). In dit meerjarige programma wordt met diverse projectpartners samengewerkt in het publieke onderwijsdomein. IOL heeft als belangrijkste doel: het bereiken van een doorbraak in het gebruik van open leermateriaal in het primair, gespecialiseerd en voortgezet onderwijs. Kennisnet is hoofdopdrachtnemer van het programma. Meer informatie over het programma is te vinden op de website (www.openleermateriaal.nl).

Functie

Het programma Impuls Open Leermateriaal (IOL) heeft als doel de kwaliteit van het basisonderwijs, gespecialiseerd onderwijs en voortgezet onderwijs te verhogen door te investeren in het (laten) ontwikkelen van kwalitatief goed open leermateriaal en de distributie en het gebruik ervan. Het gebruik van open lesmateriaal vergroot bij de juiste inzet, de motivatie van leerlingen, het vermindert schooluitval, verhoogt leeropbrengsten en verbetert bovendien de aansluiting op de samenleving en de beroepspraktijk. Daarnaast kunnen we in het onderwijs met open leermaterialen ook snel inspelen op actuele thema’s in de samenleving. Ook is het efficiënter om leermateriaal in te zetten dat door collega’s of non-profit organisaties is ontwikkeld en niet alles zelf te hoeven maken.

In de komende periode gaan we ons verder richten op het realiseren van de ambities. Dit doen we door focus, opschaling, versterking en het oppakken van nieuwe initiatieven die bijdragen aan antwoorden op deze deelvragen:

Thema 1: Opschaling in gebruik

Hoe realiseren we opschaling in het gebruik van open leermateriaal in het gehele funderend onderwijs vanuit initiatieven die op scholen plaatsvinden?

Thema 2: Regie op Open

Hoe zorgen we voor kwalitatief goed materiaal dat bruikbaar en toepasbaar is voor alle onderwijsdoeleinden en dat op verschillende manieren ingezet kan worden?

Thema 3: Infrastructuur versterken

Hoe zorgen we ervoor dat open leermateriaal toegankelijk, beschikbaar en vindbaar is vanuit verschillende perspectieven van leraren, scholen en besturen, ouders, leerlingen en derden?

Thema 4: Ontwikkelen van kennis en kunde

Hoe zorgen we voor kennisontwikkeling over open leermateriaal en een stevige monitoring van het programma IOL met als doel om evidence-informed te werken en de kwaliteit van materiaal en processen blijvend te versterken?

Binnen Thema 1 spelen vernieuwende initiatieven een cruciale rol; er zijn subsidiemogelijkheden voor scholen en consortia om te werken aan de inzet van open leermateriaal. Op dit moment lopen er ongeveer 25 pilots en komen er de komende jaren nog minstens zoveel bij. Om te zorgen voor kwaliteit binnen de vernieuwende initiatieven en vergroten van de impact ervan, binnen en buiten het programma IOL, zoeken we een pilotregisseur.

Functiedoel: Als Pilotregisseur ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de pilotprojecten binnen het programma Impuls Open Leermateriaal. Je zorgt ervoor dat de pilotprojecten op een effectieve en gestructureerde manier worden uitgevoerd en dat de resultaten en opbrengsten van deze pilots worden vertaald naar impactvolle verbeteringen binnen het programma en op scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en gespecialiseerd onderwijs. Je bent zowel op praktisch als strategisch niveau aanspreekpunt voor de pilotdeelnemers, maakt afspraken met ze, organiseert met collega’s netwerkactiviteiten, pakt signalen op en stemt af met de themacoördinator over ambities en doelen. Ook voer je regie op begeleiding van de pilots door diverse experts en betrokkenen.

Verantwoordelijkheden:

 • Pilotplanning- en coördinatie: Ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor het plannen, coördineren en beheren van pilotprojecten binnen het programma.
 • Kwaliteitsbewaking: Bewaken van de kwaliteit en de voortgang van de pilotprojecten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de gestelde doelen en standaarden.
 • Samenwerking: Samenwerken met scholen en onderwijsorganisaties maar ook met andere onderwijsorganisaties die bijdragen aan de begeleiding van de pilots om ervoor te zorgen dat de pilotprojecten soepel verlopen en dat de benodigde middelen en ondersteuning beschikbaar zijn.
 • Evaluatie en rapportage: Evalueren van de (tussen)resultaten en opbrengsten van de pilotprojecten en het opstellen van rapporten en aanbevelingen voor verdere actie.
 • Impactanalyse: Vertalen van de bevindingen en lessen uit de pilotprojecten naar strategische beslissingen en acties binnen het Impuls Open Leermateriaal programma en op scholen.
 • Communicatie: Effectief communiceren in afstemming met de communicatieadviseur en met belanghebbenden, waaronder scholen, docenten, onderzoekers en het programmamanagementteam, om de voortgang en resultaten van de pilotprojecten te delen.

Functie-eisen

 • Een relevante onderwijs- en/of projectmanagementachtergrond.
 • Uitstekende organisatorische en coördinerende vaardigheden.
 • Analytisch vermogen en het vermogen om data te interpreteren.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Gevoel voor verhoudingen binnen een complex programma met veel stakeholders.
 • Ervaring met onderwijsinnovatie en open leermateriaal is een pré.
 • In staat om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen en weten wanneer en met wie af te stemmen.
 • Bereidheid tot reizen naar deelnemende scholen en organisaties.

De rol van Pilotregisseur is van cruciaal belang voor het succes van het Impuls Open Leermateriaal programma en draagt bij aan het bereiken van duurzame impact op het gebied van open leermateriaal in het onderwijs.

Aanbod

Gewenste startdatum: 1 oktober 2023
Initiële einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 32
Reageren voor: 24 september 17:00u

De (online) gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 28 september a.s.

Inlichtingen

Nicolien Klerkx 06-29229501
nklerkx@bergler.nl


Sollicitatie

Nicolien Klerkx 06-29229501
nklerkx@bergler.nl