Code of conduct

Code of conduct Bergler

Bergler hecht veel waarde aan een goede relatie met bestuur, medewerkers, gemeenten, klanten, partners, leveranciers, subsidiegevers en donateurs.

Deze normen en waarden moeten herkenbaar zijn in de wijze waarop wij onze business vormgeven zowel intern als extern. Door vertrouwen, gezamenlijke doelen, gezamenlijke normen en waarden, een consequente gedragscode, samenwerking en overleg met belanghebbenden streeft Bergler naar haar ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te verwezenlijken.

De Code of Conduct is een verzameling van normen en waarden en beschrijft hoe wij correct en verantwoord omgaan met onder andere: 

1. Respect voor de diversiteit van onze medewerkers
Wij streven naar een open bedrijfscultuur waarin alle medewerkers zich kunnen ontplooien. We staan open voor verschillen, bieden medewerkers gelijke kansen en toegang tot informatie, we behandelen elkaar met respect en waardigheid en we scheppen een sfeer van eerlijke en open communicatie. Elke vorm van discriminatie kan gemeld worden, waarna direct sancties opvolgen.

2. Klanten, leveranciers en concurrenten
In de omgang met leveranciers, klanten en concurrenten zal Bergler: krachtig en met integriteit concurreren, alle klanten en leveranciers eerlijk en objectief behandelen, geen oneerlijke of misleidende activiteiten uitvoeren, nooit uitspraken doen over de producten en diensten van een concurrent als zulke uitspraken niet gegrond of noodzakelijk zijn, aan alle leveranciers duidelijk maken wat we van hen verwachten dat ze sterk en eerlijk concurreren voor onze klandizie en dat zij de principes van onze gedragscode onderschrijven, zich houden aan wetgeving tegen afspraken met concurrenten. Door de integriteitsverklaring zal corruptie worden beschermd.

3. Houding van Professionals

Wij streven naar het tijdig werven en selecteren van deskundige en klantgerichte professional en het op peil houden en signaleren van opleidingsbehoeften, teneinde te kunnen zekerstellen dat professionals voldoende gekwalificeerd zijn voor de uitvoering van werkzaamheden. Indien externe professionals worden ingehuurd, dan dienen deze de gedragscode overhandigd te krijgen en te ondertekenen.

4. Gezondheid en veiligheid

Wij streven er naar een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor alle medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om het beleid en de procedures van het bedrijf betreffende gezondheid en veiligheid na te leven.

5. Milieu

Wij gaan verantwoordelijk met het milieu om. We veroorzaken zo min mogelijk CO2 uitstoot bij het detacheren van professionals in het veld door gebruik van energiezuinige auto’s en detachering van professionals zo dicht mogelijk bij hun woonplaats. De CO2 die wij uitstoten wordt gecompenseerd door het aanplanten van bomen op projectmatige basis via de Climate Neutral Group. Het naleven van de procedures op gebied van milieu is onderdeel van de normen en waarden. Met deze thema’s beantwoorden wij de verwachtingen van onze stakeholders. Hierdoor leveren wij daadwerkelijk een positieve bijdrage aan het behoud van een goede leefomgeving.

6. Bijdrage aan de gemeenschap

Wij bieden werkgelegenheid in Nederland voor zowel mensen die een (vast) dienstverband ambiëren, als wel voor mensen die als zelfstandig ondernemer fungeren. Tevens sponsoren wij activiteiten van het Kika fonds, een organisatie die tot doel heeft fondsen te werven voor kinderkankercentra in Nederland. Wij streven er naar de lokale gemeenschap te stimuleren door het lokaal inkopen van een aantal van onze producten.

7. Politieke en gemeenschapsactiviteiten en –bijdragen

Wij vinden het belangrijk bij te dragen aan de samenleving en stimuleren medewerkers hier toe. Elke vorm van bijdrage aan gemeenschapsactiviteiten zoals politieke lobbygroepen en politieke partijen zal gerespecteerd worden, mits deze ethisch te verantwoorden zijn.

8. Privacy

Wij dragen zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering ten aanzien van de privacy van onze klanten. Geheimhoudingsverklaringen en maatregelen bij schending zijn opgenomen in arbeidsovereenkomsten en contracten. Tevens werken wij volgens de meest innovatieve technieken om ook in een digitale omgeving de privacy van onze klanten te kunnen waarborgen. De technische middelen van Bergler zoals computers, e-mail en internet dienen primair voor zakelijk gebruik.

9. Financiële gegevens.

Wij streven er naar om zoveel mogelijk transparantie te geven door in onze financiële administratie alle componenten van transacties te vermelden en dienen ook al onze eigen standaarden voor open en eerlijke presentatie van de feiten te weerspiegelen.

10. Melding van kwesties betreffende de gedragscode en andere ethische kwesties

Bergler verwacht van alle belanghebbenden dat zij onmiddellijk op vertrouwelijke en/of anonieme basis melding zullen maken van gedragingen en/of situatie die naar hun mening strijdig zijn met de gedragscode met plaatselijke, provinciale of nationale wetgeving. Zo een melding kan gemaakt worden aan hun direct leidinggevende.

11. Verantwoordelijkheid voor naleving

Elke medewerker dient om uitleg te vragen wanneer een situatie niet duidelijk is en alle bekende en vermeende schendingen van deze code te melden aan hun manager.

 

Breda, 1 januari 2021

berglerCode of conduct