Ketenprojectleider informatie-uitwisseling – ‘s-Gravenhage

Introductie

De Opdrachtgever is de programmadirecteur van het Programma implementatie Wet Straffen en beschermen. Organisatorisch is het programma ondergebracht bij het DG Straffen en beschermen. Inhoudelijk valt het programma onder het Coördinerend beraad executie.Organisatie

Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het versterken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.
Het beleid, de uitvoering én de control van deze terreinen komen samen in de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV), de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ), de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (DCBenJ), en de vier taakorganisaties van DGSenB: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Justitiële Toetsing Integriteit en Screening (Justis), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

De Wet Straffen en beschermen treedt naar verwachting op 1 mei 2021 in werking. Daarmee is de implementatie echter nog niet afgerond. Onderdelen van de wet treden op een later moment in 2021 en 2022 in werking. Bovendien is afgesproken de kwaliteit van de informatie-uitwisseling stapsgewijze te verhogen

Functie

De kandidaat zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:
De projectleider draag zorg voor de procesmatige en inhoudelijke coördinatie van de veranderingen in de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners die voortvloeien uit de Wet Straffen en beschermen. De planning hiervoor wordt vastgelegd in het door het Coördinerend beraad vast te stellen Programmaplan (fase 2). De inhoudelijke verandering is beschreven in de door het Coördinerend beraad vast te stellen Programma Start Architectuur.
Buiten scope van de opdracht valt:
De aanpassingen van de eigen informatiesystemen door de betreffende ketenpartners.

De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:
De projectleider geeft dagelijks leiding aan een meervoudig complex ketenbreed ICT-project voor de verbetering van de kwaliteit van de informatie-uitwisseling in het kader van de wet Straffen en Beschermen:

• Het met de ketenpartners voorbereiden van de besluitvorming over de gewenste stappen en planning hiervan in de verbetering van de kwaliteit van de informatie-uitwisseling.
• Het helpen van ketenpartners om nieuwe ICT-oplossingen te bedenken;
• Het aansturen van de ketenpartners (iedere ketenpartner heeft een eigen PL) op basis van de vastgestelde planning
• Bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de ketenparters;
• Het organiseren van de gemeenschappelijke koppelvlakken en de juiste informatie-structuur voor het uitwisselen van informatie tussen de ketenpartners in lijn met de Ketendoelarchitectuur van de strafrechtketen.
• Het toezicht houden op het realiseren van deze gemeenschappelijke koppelvlakken en de ICT-oplossingen per ketenpartner

De projectleider zorgt voor het opstellen van een afgestemd Plan van aanpak en projectplan (definiëren fasen, benoemen deelprojecten/-producten, projectstructuur- en organisatie, bepalen financiën en globale planning), waarbij rekening wordt gehouden met aanpalende projecten en met relevante politieke of organisatorische vraagstukken/besluiten;Functie-eisen

· De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider met implementatie onder Enterprise of IV-architectuur.

· De kandidaat is bekend met de MSP-methodiek (Managing succesful programs)

· De kandidaat heeft ervaring als projectleider met opdrachten bij uitvoeringsorganisaties die vallen onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

· De aangeboden kandidaat is in het bezit van het diploma TOGAF.

· De aangeboden kandidaat is in het bezit van het certificaat Prince-2 foundation.

· De aangeboden Kandidaat overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het Interview de diploma’s/certificaten Informatiemanagement, TOGAF en Prince-2 foundation.

· De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar werkervaring als lid van een projectteam in projecten voor digitalisering van de uitwisseling van informatie tussen ten minste 2 uitvoeringsorganisaties die vallen onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit dient in het cv duidelijk te zijn beschreven.

· De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring in de laatste 10 jaar als projectleider met implementatieprojecten onder Enterprise of IV-architectuur. Dit dient in het cv duidelijk te zijn beschreven

· De aangeboden kandidaat is de laatste 10 jaar als projectleider betrokken geweest bij ten minste 3 projecten voor de digitalisering van de uitwisseling van informatie tussen ten minste 2 uitvoeringsorganisaties die vallen onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit dient in het cv duidelijk te zijn beschreven.

· De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding WO InformatiemanagementAanbod

Start 1 juni 2021

Duur 19 maanden met optie tot verlenging

24 uur per week

Inlichtingen

Pascal Vedder 076 – 57 20 200

Pascal VedderKetenprojectleider informatie-uitwisseling – ‘s-Gravenhage