Flex Actueel

Bovib kiest voor duidelijkheid!

Bovib kiest voor duidelijkheid!

Sinds maandag 23 mei staat het vraagstuk zelfstandigen opnieuw bovenaan de politieke agenda met het uitkomen van het ambtelijke onderzoeksrapport ‘varianten kwalificatie arbeidsrelatie’. In dit onderzoek staan tien beleidsvarianten die uitkomst kunnen bieden uit de voortslepende discussie over de wet DBA. De Bovib heeft destijds ook input gegeven voor dit onderzoek en is met name blij dat het belang van het geven van duidelijkheid en zekerheid vooraf aan opdrachtgevers wordt onderstreept.

Het rapport toetst de tien beleidsvarianten aan verschillende criteria, waarvan één het belangrijkst is voor de Bovib: het criterium rechtszekerheid/duidelijkheid en bestendigheid. Dit criterium toetst de varianten op de bijdrage die het levert aan het vergroten van duidelijkheid en zekerheid vooraf voor zowel opdrachtnemers/werknemers als opdrachtgevers/werkgevers. Rob de Laat, voorzitter van de Bovib: “Nog steeds willen opdrachtgevers voldoen aan de wet. Zolang er geen hard beleidsbesluit komt met criteria waaruit opdrachtgevers kunnen afleiden dat ze niet kwaadwillend zijn, zullen zij niet direct geholpen zijn. Voor de Bovib geldt dat varianten waarbij deze duidelijkheid niet vooraf aan opdrachtgevers kan worden verstrekt, onwerkbaar zijn.”

Uit de analyse van de ambtelijke werkgroep blijkt dat er slechts vier varianten een positief effect hebben op het criterium rechtszekerheid/duidelijkheid en bestendigheid. De Bovib beoordeelt deze varianten dan ook als de enige werkbare alternatieven.

Variant B: Oordeel over de status van een arbeidsrelatie (OSA). Een instrument voor het bepalen van de status van een arbeidsrelatie (vergelijkbaar met de webmodule in Engeland) dat opdrachtgevers duidelijkheid en rechtszekerheid geeft over de kwalificatie van hun arbeidsrelaties
Variant D: Rechtsvermoeden voor het ontbreken van een dienstbetrekking. Een variant waarbij de door de Commissie Boot genoemde criteria dienen om een opdrachtgever rechtszekerheid te bieden over de vraag wanneer in ieder geval geen sprake is van een dienstbetrekking. Bij een bepaald tarief, een bepaalde duur en wanneer geen kernactiviteiten worden verricht, wordt men geacht niet onder gezag te werken en dus buiten dienstbetrekking.
Variant H: Opt-out van de loonheffingen en de werknemersverzekeringen. Een opt-out uit dienstbetrekking voor de bovenkant van de arbeidsmarkt op basis van de binaire criteria duur en tarief. De maatregel kan bijdragen aan de rechtszekerheid. Partijen die niet als werknemer/verzekerde willen worden aangemerkt, en twijfelen over de aard van de arbeidsrelatie kunnen afspreken dat ze gebruik maken van de opt-out voor zover er sprake is van een arbeidsovereenkomst.
Variant I: Ondernemersverklaring. Een ondernemersverklaring voor een selectieve groep opdrachtnemers die op basis van een aantal strikte criteria vrijwel zeker ondernemer is. Opdrachtgevers van opdrachtnemers met een ondernemersverklaring worden gevrijwaard van de loonheffing en werknemersverzekeringen.
De Bovib spreekt de voorkeur uit om de discussie verder voort te zetten aan de hand van deze vier beleidsvarianten. “De Bovib heeft input gegeven voor dit onderzoek en wil ook betrokken blijven bij de verdere behandeling van, en besluitvorming over, dit onderzoek. Als daarmee op korte termijn duidelijkheid kan worden gegeven aan opdrachtgevers en zelfstandigen, leveren wij daar graag een constructieve bijdrage aan”, aldus Rob de Laat. De Bovib spreekt de hoop en verwachting uit dat dit signaal wordt opgepikt door de politiek dat op 29 juni in de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg spreekt over dit onderzoek.

Dat er snel iets moet gebeuren wordt extra benadrukt door het recente besluit van staatssecretaris Wiebes om de handhaving tot 1 juli 2018 verder op te schorten. Door het besluit ontstaat er eerder minder dan meer duidelijkheid en het speelt opportunistische opdrachtgevers, opdrachtnemers en intermediairs in de kaart. Het zich begeven in het grijze gebied wordt vooralsnog beloond. Opdrachtgevers willen immers definitief weten waar ze aan toe zijn en zijn niet gediend bij een tijdelijke gedoogconstructie. Duidelijkheid op de arbeids- en inhuurmarkt is geboden!

Bron: http://www.bovib.nl/bovib-kiest-duidelijkheid/

berglerBovib kiest voor duidelijkheid!
Lees meer

Wiebes: “voor individuele zzp’ers kan sprake zijn van een omzetdaling”…

Wiebes: “voor individuele zzp’ers kan sprake zijn van een omzetdaling”…

…maar onderzoek van de Belastingdienst laat zien dat er in het algemeen sprake is van een toename van de omzet van de geselecteerde groep zzp’ers in de jaren 2011 tot en met 2016. Dat is de beantwoording van de staatssecretaris op vragen van D66 kamerlid Van Weyenberg, die vandaag naar de kamer zijn gestuurd. Waarschijnlijk wordt de kamer niet heel veel wijzer van de antwoorden van Wiebes.

Wat wel interessant is om te lezen is dat de resultaten van het onderzoek naar de herijking van de begrippen “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” op korte termijn aan de informateur zullen worden aangeboden “opdat het – zoals reeds tijdens het debat over de uitwerking van de Wet DBA op 8 december 2016 is gemeld – in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie kan worden gebruikt.”, aldus Dhr. Wiebes. We wachten af.

berglerWiebes: “voor individuele zzp’ers kan sprake zijn van een omzetdaling”…
Lees meer

Wijzigingen voor ZZP-ers en bedrijven die met ZZP’ers werken als gevolg van de Wet DBA

Wijzigingen voor ZZP-ers en bedrijven die met ZZP’ers werken als gevolg van de Wet DBA

Dinsdag 2 februari is in de Eerste Kamer de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Staatssecretaris Wiebes heeft om dit voor elkaar te krijgen nog wel een aantal zaken moeten toezeggen / aanpassen. Namelijk dat de wet een maand later wordt ingevoerd, op 1 mei 2016 en dat de periode van implementatie verruimd is tot 12 maanden. Definitieve invoering is dus uiterlijk per 1 mei 2017.

Wat is het doel van de wet?
Het doel van de wet is om meer grip te krijgen op flexibele arbeid door zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en het fenomeen schijnzelfstandigheid zoveel mogelijk terug te dringen. Dit bereikt de wetgever door de verantwoordelijkheid niet alleen bij de ZZP’er te leggen, maar ook bij de opdrachtgever. Hierdoor ontstaat volgens de staatssecretaris de dynamiek dat de branche zelf regulerend wordt en dat, niet zoals nu, het ondoenlijk is voor de belastingdienst om goede controles uit te voeren.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
De belangrijkste in het oog springende verandering is dat de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) verdwijnt en dat daarvoor in de plaats per opdracht een overeenkomst gesloten dient te worden tussen de ZZP’er en opdrachtgever die vooraf goedgekeurd moet zijn door de belastingdienst. Dit betekent dat er geen volledige vrijwaring vooraf meer is voor de opdrachtgever en ZZP’er. Omdat het vooraf goedkeuren van elke overeenkomst een onwerkbare situatie op zou leveren is ervoor gekozen om de mogelijkheid te bieden om te gaan werken met modelovereenkomsten of sectorovereenkomsten. Dit zijn door de belastingdienst vooraf goedgekeurde overeenkomsten. Generieke varianten worden voor een deel ook gepubliceerd op de website van de belastingdienst. In deze overeenkomsten wordt geregeld dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat er geen sprake is van een fictief dienstverband.

Wat verandert er niet?
Op zich verandert er door deze wet niets in het feit dat een ZZP’er moet aantonen dat hij echt een ondernemer is die geen arbeidsovereenkomst heeft met zijn opdrachtgever. Dat is nu ook al het geval. Het grote verschil zit hem erin dat er waarschijnlijk beter op gestuurd gaat worden. Immers een opdrachtgever loopt nu, anders dan in de vorige situatie, ook risico als vooraf ingeschat kan worden of als achteraf blijkt dat de ingezette professional eigenlijk niet aangemerkt kan worden als zelfstandige.

Modelovereenkomsten
Bergler Flex Solutions heeft via de brancheorganisatie BOVIB inmiddels modelovereenkomsten ter goedkeuring gestuurd aan de belastingdienst. Dit zijn modelovereenkomsten voor tussenkomst, zowel tussen de opdrachtgever en Bergler , als tussen de ZZP’er en Bergler. Deze is nog niet goedgekeurd, maar zodra dat het geval is worden onze relaties daarvan op de hoogte gebracht.

Wat kan Bergler Flex Solutions betekenen voor opdrachtgevers?
Wat bedrijven nu te doen staat is dat zij kijken of deze nieuwe wet implicaties heeft voor hun bedrijfsvoering. Er dient antwoord gegeven te worden op vragen als, huren wij ZZP’ers in? Hoeveel zijn dat er? Wat is hun relatie tot onze organisatie? Welke opdracht voeren zij nu uit? Is er eigenlijk geen sprake van een arbeidsovereenkomst? Hoeveel risico lopen wij? Kunnen wij uit de voeten met de door de belastingdienst geleverde model- of sectorovereenkomsten? Etc.
Naast het gebruik van goedgekeurde modelovereenkomsten, worden op dit moment de processen voor beheersmaatregelen ingeregeld. Deze dienen voor een goede toetsing vooraf, alsmede een controle gedurende een inzet en bij beëindiging daarvan. Deze beheersmaatregelen zijn minstens zo belangrijk als een goede overeenkomst tussen partijen.

Als Intermediair kan Bergler Flex Solutions voor u een risico analyse maken en u als geen ander ondersteunen bij de verdere implementatie van deze veranderingen. U kunt bovendien gebruik maken van de door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Zodra u via ons een ZZP’er inhuurt, kunt u ervan uitgaan dat alles in het werk gesteld wordt om risico’s uit te sluiten. Dat doen wij door gebruik te maken van goedgekeurde modelovereenkomsten en een goede toetsing en controle van de ingehuurde zelfstandig professional.

Wat kan Bergler Flex Solutions betekenen voor ZZP-ers?
Voor ZZP-ers biedt Bergler Fex Solutions advies bij aanvang van een nieuwe opdracht over de wijze waarop deze het best ingevuld kan worden. Daarnaast adviseren wij ZZP-ers over de wijze waarop zij in hun specifieke geval het beste kunnen acteren op deze wijzigingen.

berglerWijzigingen voor ZZP-ers en bedrijven die met ZZP’ers werken als gevolg van de Wet DBA
Lees meer