17383570 Senior projectmanager PAAS – Maasland

Organisatie

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Wij zoeken een Senior projectmanager PAAS voor onze klant het Ministerie van Defensie

Reageren:
Reageren heeft alleen nut, wanneer de kandidaat voldoet aan alle gestelde eisen. Deze eisen worden namelijk gehanteerd als knock-outs.

Doorleenconstructie is voor deze aanvraag niet mogelijk

CV
Een CV mag maximaal 5 pagina’s groot zijn.

Screening:

Voor deze aanvraag, mag er naar alle waarschijnlijkheid gestart worden o.b.v. een VOG!

Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Deze duurt tussen de 8 en 12 weken duren.

Sluitingsdatum van deze aanvraag: 3 juni 10.00 uur

Functie

Voor het Ministerie van Defensie, zijn wij op zoek naar een Projectmanager. Het betreft het inrichten van de Dienst PAAS. Dit wordt projectmatig aangepakt.


Geeft leiding aan projecten door:

 • Het plannen en efficiënt inzetten van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking;
 • De personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toe te passen;
 • De (project)medewerkers op adequate wijze ondersteunen en aansturen en/of het begeleiden van of toezicht houden op (het werken van) derden;
 • Het voeren van gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie;
 • Het inhoudelijk, procesmatig en procedureel voorbereiden van besluitvorming in de verschillende fasen van project;
 • Het opleveren van management- en sturingsinformatie en het geven van advies.


2. Is verantwoordelijk voor de initiatief(-) en definitie(fase) van een project door:

 • Het vastleggen van de stand van zaken en analyseren van de relevante context, markten, informatie en ontwikkelingen;
 • Het doen van onderzoek naar probleem- en doelstellingen;
 • Het formuleren van (eind)resultaten, beoordelen van de haalbaarheid en benoemen van kritische succesfactoren;
 • Kaderstelling en projectafbakening;
 • De formulering van de projectopdracht;
 • Het formuleren van eisen(pakketten) en (rand)voorwaarden;
 • Het doen van onderzoek naar de haalbaarheid;
 • Het opstellen van een plan van aanpak en projectprogramma (definiëren fasen, benoemen deelprojecten/-producten, projectstructuur- en organisatie, bepalen financiën en globale planning).

3. Is verantwoordelijk voor de ontwerp(-) en voorbereiding(fase) van een project door:

 • Het uitwerken en concretiseren van het plan van aanpak en projectprogramma in een projectontwerp;
 • Het bepalen van de benodigde mensen en middelen en te hanteren methoden, technieken en dergelijke;
 • Het opstellen van gedetailleerde (implementatie en realisatie)plannen, (stroom)schema¿s, instructies, draaiboek(en) en dergelijke;
 • Het onderhandelen met in- en externe toeleveranciers en (markt)partijen/ opstart aanbestedingsprocedure;
 • Het afstemmen met en kennis ontwikkelen en -borgen bij (bij de realisatie) relevante betrokkenen;

4. Is verantwoordelijk voor de realisatie(-) en nazorg(fase) van een project door:

 • Het (bijdragen aan en voorbereiden van) reguliere of afgebakende aanbestedingen, contracteren van derden;
 • Het implementeren en realiseren van plannen;
 • Het opstellen van instructies, richtlijnen en handboeken voor en opleiden van gebruikers(beheer);
 • Het bijstellen en uitwerken van voorschriften en (rand)voorwaarden voor evaluatie, monitoring, uitvoering en toepassing;
 • Het evalueren van de implementatie en realisatie van het project en van de (effectiviteit) van projectresultaten en adviezen;
 • Het adviseren voor verbetering en bijstelling van (aanpalend)beleid, processen, producten en diensten;
 • Het monitoren van beheer- en onderhoudsprocessen en het doen van voorstellen voor optimalisatie.

Functie eisen

Eisen:

 • Kandidaat dient aantoonbare werkervaring t.a.v. van projecten op het gebied van IT Infrastructuur. (Onder IT Infrastructuur wordt verstaan: Netwerk- en Datacenterinfrastructuur, Werkplekdiensten en Hosting van applicatiediensten en infrastructuur).
 • Kandidaat dient aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijke Projectmanager.
 • Kandidaat dient een Prince2 certificaat te hebben.
 • Kandidaat dient minimaal een afgeronde HBO opleiding te hebben.

Wensen::

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het werken comform Agile / SCRUM.
 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het inhoudelijk toelichten van projecten, projectresultaten en consequenties. Oftwel ervaring met gebruik dashboard, rapportagetool en inzichtelijk maken risico’s.
 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in het signaleren en analyseren van informatie.
 • De kandidaat heeft een opleiding richting I(C)T en/of Informatie Voorziening (IV)

Aanbod

Start: op korte termijn (mag op basis van VOG)

Duur: 8 maanden

Optie tot verlenging: ja 3 x 12 maanden

Tarief: scherp


Inlichtingen

Anita van Egmond 06-83968188

Anita van Egmond17383570 Senior projectmanager PAAS – Maasland