17176490 Capaciteitsmanager – Huis ter Duin

Organisatie

Wij zoeken een Capaciteitsmanager voor onze klant het Ministerie van Defensie

Reageren:
Reageren heeft alleen nut, wanneer de kandidaat voldoet aan alle gestelde eisen. Deze eisen worden namelijk gehanteerd als knock-outs.

Doorleenconstructie is voor deze aanvraag niet mogelijk

CV
Een CV mag maximaal 5 pagina’s groot zijn.

Screening:
Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Deze duurt tussen de 8 en 12 weken duren.

Sluitingsdatum van deze aanvraag: 19 februari 10:00 uur

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Functie

Achtergrond opdracht
Binnen het bedrijfsbureau GIT & Infra is een afdeling planning en werkvoorbereiding. Hierin is de capaciteitsmanager een belangrijk bijdrage aan C4I&I-bedrijfsprocessen en de operationele beheerprocessen.

Opdrachtbeschrijving
Draagt zorg voor de afstemming van de beschikbare resources op de gestelde jaarbehoeften aan dienstverlening. Bewaakt de realisatie van het productieplan. Adviseert het Hoofd Bedrijfsbureau ten aanzien van de verbetering van het capaciteitsmanagement. Geeft uitvoering aan de planningswerkzaamheden binnen het Bedrijfsbureau. Draagt bij aan de verbetering van de planning. De werkzaamheden worden verricht binnen:
– de sectie Bedrijfsbureau (BB) onderdeel van de afdeling Infrastructuurservices (IS); òf
– de sectie Bedrijfsbureau (BB) onderdeel van de afdeling Systemen Applicaties Trainers en Simulatoren (SATS)

van Command, Control, Communication, Computers Information & Informatiebeheer (C4I&I) vallend onder het Joint Informatievoorzieningen Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De afdeling C4I&I Infrastructuurservices draagt zorg voor systeemmanagement en instandhouding, alsmede het ondersteunen van projecten, op het gebied van operationele, voornamelijk gerubriceerde netwerk- en transmissie-infrastructuren alsmede de bijbehorende ontwikkel- en testomgevingen. Het takenpakket van IS omvat naast netwerken en terrestrische dan wel satelliet communicatie radiomiddelen tevens het beheer en de uitgifte van individuele verbindingsmiddelen voor vredesoperaties, alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van crypto en comms EOV-apparatuur alsmede het management van het aan defensie toegewezen frequentiespectrum. De afdeling C4I&I SATS is de defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulators voor de krijgsmacht. De afdeling SATS draagt ,op basis van diepgaande kennis van operationele gebruikers- en instandhoudingsprocessen, bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties. Hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject danwel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. SATS voert daarnaast het systeemmanagement over alle in stand te houden systemen, trainers en simulators. Tevens levert SATS (ook on-site) support op de geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen. De sectie Bedrijfsbureau omvat alle activiteiten op het gebied van werkplanning en werkvoorbereiding van de afdeling IS of SATS. Dit betreft werkplanning (in afstemming met het centrale bedrijfsbureau, logistieke planning (in afstemming met middelenbeheer), en bedrijfsplan, bestedingsplan, opleidingsplanning en inhuurplan (SATS specifiek, niet van toepassing voor IS) (in afstemming met de sectiehoofden) voor het personeel van de afdeling IS of SATS.

Functionaris belast met de afstemming van de beschikbare resources op de gestelde jaarbehoeften aan dienstverlening, de bewaking van de realisatie van productplan, de advisering aan hoofd Bedrijfsbureau ten aanzien van de verbetering van het capaciteitsmanagement.

1. Draagt zorg voor de afstemming van de beschikbare resources op de gestelde jaarbehoeften aan dienstverlening door:

 • Het bestuderen van de concept-jaaropdrachten van de opdrachtgevers en interne projecten;
 • In voorkomend geval het vaststellen van de benodigde personele en materiële (ICT-middelen) capaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief (skills en competenties);
 • Het in een op te stellen capaciteitsplan (deelplan) toetsen van de benodigde capaciteit aan de beschikbare capaciteit;
 • Het adviseren van de Hoofd Bedrijfsbureau (jaaropdrachten) t.b.v. de te maken afspraken met de opdrachtgevers;
 • Het adviseren van het Hoofd Bedrijfsbureau bij knelpunten tussen beschikbare en benodigde capaciteit;
 • Het opstellen van het productieplan (planning inzet beschikbare capaciteit).

2. Bewaakt de realisatie van het productieplan door:

 • Het toetsen van leveropdrachten aan gemaakte plannen voor de levering van diensten;
 • Het bij nieuwe en tussentijdse opdrachten bepalen, in samenspraak met de Systeem manager/Projectmanager, van de benodigde capaciteit per werk- en discipline;
 • Het adviseren van het Hoofd Bedrijfsbureau bij knelpunten tussen beschikbare en benodigde resources;
 • Het verwerken van wijzigingen van de benodigde capaciteit in het productieplan;
 • Het periodiek afstemmen van vraag en aanbod met de hoofden van de afdelingen om te komen tot een optimale inzet van de personele capaciteit.

3. Adviseert het Hoofd Bedrijfsbureau ten aanzien van de verbetering van het capaciteitsmanagement door:

 • Het verzamelen van relevante informatie;
 • Het analyseren van deze informatie op bruikbaarheid;
 • Het maken van afwegingen;
 • Het formuleren van opties en de daaraan verbonden consequenties;
 • Het presenteren van adviesvoorstellen;
 • Het leveren van managementinformatie door het genereren van overzichten.

4. Geeft uitvoering aan de planningswerkzaamheden binnen het Bedrijfsbureau door:

 • Het afstemmen met en benaderen van diverse partijen (, (sub)sectiehoofden, projectmanagers, teamleiders) over de allocatie van middelen (personeel, materieel, tijd/ (interne) prioriteiten) voor projecten;
 • In voorkomend geval het bijhouden en rapporteren over de projectplanningsrealisatie en het voorbereiden van eventuele bijstelling van de projectplanning;
 • Het vastleggen van relevante gegevens met betrekking tot de projecten;
 • In voorkomend geval het op basis van enkelvoudige projectplanningen en gegevens samenstellen van multiprojectplanningen, (realisatie)overzichten, periodieke multiprojectrapportages, bedrijfsresultaatoverzichten, (bijdragen aan) managementrapportages enz.;
 • Het adviseren van het Hoofd Bedrijfsbureau en het sectiehoofd betreffende de planningsvoortgang;
 • Het adviseren van het Hoofd Bedrijfsbureau over de oplossing van knelpunten;
 • Het voorleggen van knelpunten tussen beschikbare en benodigde capaciteit aan de opdrachtgever, teneinde prioriteiten te stellen;
 • Het waar nodig bijstellen van doelen en eventueel zoeken van alternatieven ten aanzien van planningszaken met het oog op de voortgang van projecten.

5. Draagt bij aan de verbetering van de planning door:

 • Het onderzoeken van de ontwikkelingen en behoeften op het gebied van (multiproject)planning en -voortgangscontrole, door (literatuur)onderzoek, marktverkenning en onderzoek bij gebruikers (projectmanagers, MT) en regelgevers;
 • Het duidelijk maken van verschillende factoren en mogelijke verbanden die van invloed kunnen zijn op de planning;
 • Het opbouwen, bundelen en onderhouden van specialistische kennis op het gebied van (multiproject)planning en voortgangscontrole en de relaties met de overige (bedrijfsvoering)processen;
 • Het mede ontwikkelen en bijstellen van een integrale visie, beleid, normenstelsel, procedures, regelgeving en rapportages voor bedrijfsvoering ;
 • Het mede ontwikkelen en bijstellen van een systeem ter ondersteuning van de informatievoorziening en de bedrijfsvoering binnen het JIVC;
 • Het adviseren van het sectie- en bureauhoofd ten aanzien van de verbetering van de (multiproject)planning en voortgangscontrole

Functie eisen

Functie-eisen:

 • Kandidaat heeft aantoonbaar HBO werk en denkniveau
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met capaciteitsplanning
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met werken in een ICT-omgeving
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met planningspaketten
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met opstellen van master planningen
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Project and Portfolio Management
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Business Change Management

Functiewensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van procesbeheer
 • Kandidaat heeft bij voorkeur algemene theoretische kennis van het aandachtsgebied planning en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur voldoende beheersing van de standaard kantoorapplicaties zoals excel, word of powerpoint en (automatiserings)systemen, vooral Excel kwaliteiten die gehanteerd worden voor de interne bedrijfsvoering en voor projectmanagement
 • Kandidaat heeft bij voorkeur vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur vaardigheid in het opstellen van managementrapportages en -adviezen en in het uitdragen hiervan
 • Kandidaat heeft bij voorkeur vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en het inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten
 • Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding in de ICT richting

Aanbod

Initiële inhuurtermijn: 12 maanden

Optie op verlenging: ja

Minimaal aantal uur per week: 32

Inlichtingen

Anita van Egmond 076 – 572 02 00

Anita van Egmond17176490 Capaciteitsmanager – Huis ter Duin